Integritetspolicy

Integritetspolicy

Gäller fr.o.m. 2018-05-25

1. Allmänt

De sammanfattande punkterna är inte en del av villkoren.

• Stockcess är en finansiell stödtjänst för alla över 18 år.
• När du skapar ett konto hos Stockcess så ingår du också ett avtal med oss.
• Denna policy berättar vilka uppgifter vi samlar in om dig och varför.
• Du avslutar tjänsten när du vill och då raderar vi all personlig info med undantag för de uppgifter Bolaget enligt lag behöver spara.

1.1 Denna integritetspolicy gäller då Stockcess AB org. nr 559024-0130, e-post hello@stockcess.com (”Stockcess”) tillhandahåller tjänster via webb eller app (”Tjänsten”).

1.2 För att använda Tjänsten måste du vara minst 18 år och/eller i övrigt behörig att ingå avtal samt acceptera att vara bunden av denna policy.

1.3 Genom att skapa ett konto och använda Tjänsten godkänner och accepterar du att Stockcess behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna policy. För att Stockcess ska kunna tillhandahålla Tjänsten godkänner du genom att använda Tjänsten även till att uppgifter enligt avsnitt 2.1, 2.2 samt andra uppgifter som du har låtit Stockcess få del av, inklusive att du har en relation till Stockcess får lämnas ut till tredje part enligt avsnitt 4.1-4.3.

1.4 Du kan när som helst avsluta ditt konto hos Stockcess. Du kan avsluta ditt konto genom att kontakta Stockcess skriftligen via kontaktformulär, chatt eller e-post. Stockcess kommer då att radera eller avidentifiera information som kan hänföras till dig, med undantag för namn och e-post samt sådan information som Stockcess enligt lag är skyldig att bevara, i normalfallet i 5 år efter det att du avslutat ditt konto hos Stockcess. Personuppgifterna bevaras endast för att uppfylla rättsliga förpliktelser samt möjliggöra egen kommunikation till dig som tidigare kund.

2. Vilka uppgifter behandlar Stockcess om dig?

2.1 Stockcess samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du skapar ditt konto och använder Tjänsten samt vad Stockcess från tid till annan ges tillgång till genom ditt konto, såsom namn, val av tjänst och kontaktuppgifter samt annan information du själv lagrat i vårt gränssnitt. Stockcess samlar också in information genom egna eller tredje parts cookies och andra uppföljningsverktyg, se avsnitt 7.

2.2 Stockcess kan även i framtiden komma att inhämta uppgifter från offentliga register och information som Stockcess får del av från tredje parter. De tredje parter som Stockcess hämtar uppgifter från finns vid var tid angivna på Stockcesss hemsida. Genom att skapa ett Stockcess-konto godkänner användaren att dessa leverantörer lämnar ut information till Stockcess samt att Stockcess sparar och behandlar informationen för de ändamål som framgår av denna integritetspolicy. Användaren godkänner även att Stockcess lämnar ut användarens personuppgifter till samma parter i den utsträckning det är nödvändigt för att mottagaren ska kunna identifiera användaren så att Stockcess kan fullgöra sina tjänsteåtaganden mot användaren samt att dessa tredje parter har rätt att lämna ut information till Stockcess för de ändamål som framgår av denna integritetspolicy.

2.3 Behandlingen av personuppgifter enligt avsnitt 2.1 och 2.2 genomförs för att tillhandahålla Tjänsten till dig. Dina personuppgifter bevaras endast så länge som det finns behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Stockcess kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Stockcesss rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process. Personuppgifterna bevaras i så fall endast för att uppfylla sådana rättsliga förpliktelser, respektive för att bevaka Stockcesss rättsliga intressen utgörande ett berättigat intresse för Stockcess.

3. Varför behandlar Stockcess uppgifter om dig?

• Vi behandlar uppgifter om dig och den information du anger i vårt gränssnitt för att ge dig en så bra tjänst som möjligt.
• Efter att uppgifterna anonymiserad kan de också användas i ex marknadsundersökningar.
• I framtiden kan du också få erbjudanden och reklam från Stockcess anpassade för dig. Om du inte vill ha erbjudanden så ber du om att få dem inaktiverade, vilket kommer respekteras.

3.1 Stockcess behandlar dina personuppgifter för flera olika syften. Huvudsakligen behandlar Stockcess personuppgifter i syfte att tillhandahålla, administrera, utveckla och anpassa Tjänsten och dess funktionaliteter, för att uppfylla avtalet med dig. Vidare behandlas de för att säkerställa kundkännedom, att administrera kundförhållandet med dig, samt för att uppfylla säkerhets- och andra författningsreglerade krav, för att fullgöra rättsliga förpliktelser för Stockcess. Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling, vilket sker mot bakgrund av Stockcesss berättigade intresse av uppföljning och analys av sina kunder.

3.2 Stockcess behandlar vidare dina personuppgifter för att ge bättre och personligare erbjudanden och service. Detta görs mot bakgrund av Stockcesss berättigade intresse att tillhandahålla relevant information och erbjudanden till sina kunder.

3.3 Om du inte vill att Stockcess behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring kan du skriftligen anmäla detta till Stockcess via kontaktuppgifterna i avsnitt 8.

4. Tredje parter

• Ibland behöver vi använda samarbetspartners och då kan de också ha tillgång till data, men aldrig uppgifter som namn eller personnummer.
• Vi förbinder oss att ha avtal med alla samarbetspartners som förbjuder dem att i sin tur lämna ut några uppgifter.
• Ibland behöver vi använda oss av leverantörer men det är alltid Stockcess som ansvarar för att dina personuppgifter behandlas på rätt sätt.

4.1 Personuppgifter genom vilka det går att identifiera användare, samt även information om att användaren har en relation med Stockcess, kommer att lämnas ut till Stockcesss samarbetspartners, om användaren aktivt väljer att gå vidare och godkänner detta i samband med ett presenterat erbjudande om privatekonomiska tjänster från Stockcesss samarbetspartners och därmed godkänner att den kundsekretess som gäller för uppgifterna hävs. Behandlingen genomförs för att fullgöra avtalet om tillhandahållande av Tjänsten, gentemot dig.

4.2 Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, detta görs då för att Stockcess ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser. Vidare kan personuppgifter behandlas för att tillvarata Stockcesss rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem, vilka utgör berättigade intressen för Stockcess att genomföra behandlingen.

4.3 Stockcess kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Stockcesss räkning, dvs. personuppgiftsbiträden till Stockcess, t.ex. våra IT-leverantörer, eller till leverantörer som Stockcess engagerar för Stockcesss marknadsföringsåtgärder. Det är dock alltid Stockcess som ansvarar för att dina personuppgifter behandlas på rätt sätt.

4.4 Dina personuppgifter kan komma att överföras till eller lagras i ett land utanför EU/EES, under förutsättning att adekvat skyddsnivå föreligger eller att Stockcess och dess personuppgiftsbiträden vidtagit lämpliga skyddsåtgärder, såsom standardklausuler eller ramverket Privacy Shield, se vidare ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_sv. Genom att skapa ett Stockcess-konto godkänner användaren att användarens personuppgifter förs över och lagras utanför EU/EES enligt ovan.

5. Ändring av policyn

• Vi får ändra i våra villkor men måste berätta det för dig i god tid.
Stockcess har rätt att när som helst ändra denna policy. Stockcess ska med rimligt varsel via hemsida eller gränssnitt underrätta användaren vid kommande ändringar av policyn. Om du inte godtar de ändrade villkoren har du rätt att säga upp avtalet med Stockcess innan den ändrade policyn träder ikraft. Du säger upp avtalet med Stockcess genom att avsluta ditt konto hos Stockcess.

6. Skyddet för personuppgifter

• Att behandla dina personuppgifter är ett stort ansvar som vi inte tar lätt på.
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Stockcess. Stockcess har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

7. Cookies m.m

• Vi använder cookies för att göra tjänsten så bra som möjlig.

7.1 Tjänsterna på Stockcesss webbsida och i gränssnittet använder cookies och andra tekniker (hädanefter ”cookies”) för att fungera korrekt. Cookies används för att Stockcess ska kunna föra besöksstatistik och för att kunna förbättra upplevelsen för dig som användare. Stockcess samlar även in, analyserar och samkör information om användarens preferenser, beteenden, behov och livsstil för de syften och mot bakgrund av de grunder som framgår av avsnitt 3. Om du inte accepterar användning av cookies kan du konfigurera din webbläsare att inte acceptera cookies. Om du väljer att ställa in din webbläsare att inte acceptera cookies kan Stockcess tyvärr inte garantera att Tjänsten fungerar korrekt.

7.2 När du använder Stockcesss gränssnitt på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan utrustning behöver Stockcess lagra och hämta viss teknisk information från utrustningen för att Stockcess ska kunna tillhandahålla och uppdatera Tjänsten. Genom att använda gränssnittet godkänner du att Stockcess lagrar och hämtar viss teknisk information från utrustningen. Informationen lagras för att Stockcess ska kunna fullfölja avtalet med dig om att tillhandahålla Tjänsten. Om du inte längre önskar att Stockcess lagrar och hämtar den tekniska informationen måste du avsluta ditt konto.

8. Rättigheter och kontaktinformation

• Stockcess är personuppgiftsansvarig och har utsett ett dataskyddsombud för personuppgiftsbehandlingen.
• Stockcess värnar om dina rättigheter och har satt upp funktioner för att du ska kunna efterfråga tillgång till dina personuppgifter, dataportabilitet m.m.
• Kontakta oss gärna om du har frågor.
• Om du är missnöjd kan du kontakta Stockcesss dataskyddsombud.
• Om du fortfarande skulle vara missnöjd kan du kontakta Datainspektionen.

8.1 Stockcess är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Stockcess har även utsett ett dataskyddsombud för personuppgiftsbehandlingen, se vidare nedan.

8.2 Du har rätt att, enligt gällande lag, begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter, begränsning av personuppgiftsbehandling som rör dig, att invända mot personuppgiftsbehandling, samt till dataportabilitet. Du har rätt till detta kostnadsfritt. Vid ogrundade eller orimliga förfrågningar (t ex på grund av att de görs repetitivt) får Stockcess ta ut en administrativ avgift – du kommer i sådant fall att meddelas om detta på förhand. Stockcess kommer normalt att besvara din förfrågan inom en (1) månad från att den mottagits, förfrågningar görs via kontaktformulär.

8.3 Tveka inte att kontakta Stockcess om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter eller något klagomål. Skriftliga eller muntliga frågor och klagomål framförs i första hand direkt till:

Stockcess AB
E-post: hello@stockcess.com skriv ”Dataskydd” i ämnesfältet.

Du kan även begära att kundtjänst ska vidarebefordra klagomål till Dataskyddsombudet. Skulle du efter kontakten med oss fortfarande vara missnöjd kan du vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling, och till vilken du kan anmäla ditt klagomål.

DATAINSPEKTIONEN
Box 8114
104 20 Stockholm
www.datainspektionen.se